کادر اجرایی مدرسه

  • کادر اداری:
  • خانم مینا مهرورز– مدیر و موسس مجتمع آموزشی مهرورز
  • خانم نوشین پرویزی – مدیر مالی و موسس مجتمع آموزشی مهرورز
  • خانم سحر شیخ –  روابط عمومی
  • خانم ملیحه پیرهادی –  معاون اجرایی و دفتردار
  • خانم سوگند سمیانی-IT
  • خانم ملیحه غفاری –  کارمند بخش مالی ( حسابدار)