کادر اجرایی مدرسه

    • کادر اداری:

    • خانم مینا مهرورز– مدیر و موسس مجتمع آموزشی مهرورز
    • خانم نوشین پرویزی – مدیر مالی و موسس مجتمع آموزشی مهرورز
    • خانم ملیحه پیرهادی –  معاون اجرایی و دفتردار
    • خانم شهره برقانی نژاد -قسمت IT
    • خانم سحر شیخ –  روابط عمومی
    • خانم ملیحه غفاری –  کارمند بخش مالی ( حسابدار)
    • کادر اجرایی ابتدایی:
     • خانم زهره جند الهی –  معاونت ابتدایی دوره اول
     • خانم پریچهرشکری – معاونت ابتدایی دوره دوم
    • آموزگاران ابتدایی:

    • خانم صبری صادقی  – مربی پیش دبستان
    • خانم سهیلا اژدری – آموزگار اول ابتدایی
    • خانم محدثه طاهرنژاد-آموزگار اول ابتدایی
    • خانم فاطمه خاکباز-آموزگار اول ابتدایی
    • خانم سارا بنده مرادی- آموزگار دوم ابتدایی
    • خانم آیدا منصور دهقان-آموزگار دوم ابتدایی
    • خانم خانم حانیه محمود زاده-آموزگار دوم ابتدایی
    • خانم زهراعباسی  – آموزگار سوم ابتدایی
    • خانم زهرا شریف زاده – آموزگار سوم ابتدایی
    • خانم حوریه عرب
    • خانم مریم درویش
    • خانم فائزه رنجبر
    • خانم فاطمه ندائی
    • خانم روژین عسگریان -هنر
    • خانم نجمه نوبهاری- تربیت بدنی

     دپارتمان زبان انگلیسی دبستان

    • خانم حمیرا حمزه پور
    • خانم ندا داور
    • خانم  صبا رمضانی

    متوسطه اول 

    • کادر اجرایی متوسطه اول 
    • خانم توران عبدی – مدیریت متوسطه اول
    • خانم محبوبه نوروزی- معاون پرورشی
    • خانم الهه رجایی – مشاور و دبیر ریاضی مقطع متوسطه یک
    • خانم مریم زارع – علوم متوسطه یک
    • خانم مهسا ابراهیم زاده -مطالعات متوسطه یک
    • خانم مهدخت نبی ئی-عربی متوسطه یک
    • خانم سعیده فراتی – زبان متوسطه یک
    • خانم فاطمه اژدر زاده-ادبیات متوسطه یک
    • خانم عبدی-کار و فن آوری
    • خانم نجمه نوبهاری- تربیت بدنی