کادر اجرایی مدرسه

  • کادر اداری:

  • خانم مینا مهرورز– مدیر و موسس مجتمع آموزشی مهرورز
  • خانم نوشین پرویزی – مدیر مالی و موسس مجتمع آموزشی مهرورز
  • خانم ملیحه پیرهادی –  معاون اجرایی و دفتردار
  • خانم شهره برقانی نژاد -قسمت IT
  • خانم سحر شیخ –  روابط عمومی
  • خانم ملیحه غفاری –  کارمند بخش مالی ( حسابدار)
  • کادر اجرایی ابتدایی:
   • خانم زهره جند الهی –  معاونت ابتدایی دوره اول
   • خانم پریچهرشکری – معاونت ابتدایی دوره دوم
  • آموزگاران ابتدایی:

  • خانم صبری صادقی  – مربی پیش دبستان
  • خانم سهیلا اژدری – آموزگار اول ابتدایی
  • خانم محدثه طاهرنژاد-آموزگار اول ابتدایی
  • خانم فاطمه خاکباز-آموزگار اول ابتدایی
  • خانم سارا بنده مرادی- آموزگار دوم ابتدایی
  • خانم آیدا منصور دهقان-آموزگار دوم ابتدایی
  • خانم خانم حانیه محمود زاده-آموزگار دوم ابتدایی
  • خانم زهراعباسی  – آموزگار سوم ابتدایی
  • خانم زهرا شریف زاده – آموزگار سوم ابتدایی
  • خانم حوریه عرب 
  • خانم مریم درویش
  • خانم فائزه رنجبر
  • خانم فاطمه ندائی
  • خانم روژین عسگریان -هنر
  • خانم نجمه نوبهاری- تربیت بدنی
   دپارتمان زبان انگلیسی دبستان
  • خانم حمیرا حمزه پور
  • خانم ندا داور
  • خانم  صبا رمضانی

  متوسطه اول 

  • کادر اجرایی متوسطه اول 
  • خانم توران عبدی – مدیریت متوسطه اول
  • خانم محبوبه نوروزی- معاون پرورشی
  • خانم الهه رجایی – مشاور و دبیر ریاضی مقطع متوسطه یک
  • خانم مریم زارع – علوم متوسطه یک
  • خانم مهسا ابراهیم زاده -مطالعات متوسطه یک
  • خانم مهدخت نبی ئی-عربی متوسطه یک
  • خانم سعیده فراتی – زبان متوسطه یک
  • خانم فاطمه اژدر زاده-ادبیات متوسطه یک
  • خانم عبدی-کار و فن آوری
  • خانم نجمه نوبهاری- تربیت بدنی