کادر اجرایی مدرسه

  • کادر اداری:

  • خانم مینا مهرورز– مدیر و موسس مجتمع آموزشی مهرورز
  • خانم نوشین پرویزی – مدیر مالی و موسس مجتمع آموزشی مهرورز
  • خانم ملیحه پیرهادی –  معاون اجرایی و دفتردار
  • خانم صدف الهیاری – قسمت IT
  • خانم کوثر صابری – قسمت IT
  • خانم سحر شیخ –  روابط عمومی
  • خانم ملیحه غفاری –  کارمند بخش مالی ( حسابدار)
  • کادر اجرایی ابتدایی:

   • خانم زهرا جبرئیل زاده –  معاونت ابتدایی دوره اول
   • خانم پریچهرشکری – معاونت ابتدایی دوره دوم
  • آموزگاران ابتدایی:

  • خانم اکرم مرادی  –  مربی پیش دبستان
  • خانم فاطمه خاکباز – آموزگار اول ابتدایی
  • خانم سارا بنده مرادی – آموزگار دوم ابتدایی
  • خانم الهام محمد زاد – آموزگار دوم ابتدایی
  • خانم فرشته ضیاء ایزدی   – آموزگار سوم ابتدایی
  • خانم فاطمه قیومی  – آموزگار سوم ابتدایی
  • خانم مریم درویش – آموزگار چهارم ابتدایی 
  • خانم سمانه محمدی – آموزگار پنجم ابتدایی 
  • خانم منیژه آقازاده – آموزگار ششم ابتدایی 
  • خانم روژین عسگریان – تاریخ هنر
  • خانم رقیه امدادی – هنر و خلاقیت 
  • خانم نرگس برهانی – تربیت بدنی
  • خانم مهسا ماندنی – روانشناس مجتمع  و مسئول کتابخانه 
  • خانم زهرا شریف زاده – مربی بهداشت مجتمع  و مسئول آزمایشگاه
  • دپارتمان زبان انگلیسی دبستان : 
  • خانم نسیم یغمایی – سرپرست آموزشی زبان انگلیسی 
  • خانم آرمیتا توکلی 
  • خانم زهرا حاجی 
  • خانم غزل همراز 
  • خانم ساجده علیزاده 

  متوسطه اول : 

  • کادر اجرایی متوسطه اول 
  • خانم گیتا عباسیان- مدیریت متوسطه اول
  • خانم محبوبه نوروزی- معاون پرورشی
  • خانم الهه رجایی – مشاور و دبیر ریاضی مقطع متوسطه یک
  • خانم مریم زارع – علوم متوسطه یک
  • خانم مولیان سرامی  – مطالعات متوسطه یک
  • خانم مهدخت نبی ئی – عربی متوسطه یک
  • خانم غزل همراز  – زبان متوسطه یک
  • خانم فاطمه اژدر زاده -ادبیات متوسطه یک
  • خانم عبدی – کار و فن آوری
  • خانم نرگس برهانی – تربیت بدنی
  • خانم مهسا ماندنی – روانشناس مجتمع و مسئول کتابخانه 
  • خانم زهرا شریف زاده – مربی بهداشت مجتمع  و مسئول آزمایشگاه